عاشیق موسیقی لری توضیح لینک توضیح لینک توضیح لینک توضیح لینک توضیح لینک توضیح لینک توضیح لینک
آرشیو تامیار و مجید المان چیله
برای ورود به کانال دالغا موزیک کلیک کنید