دانلود البوم ترکی عاشیق محبوب خلیلی و چنگیز مهدی پور به نام سالامات قال

نوازده قوپوز : فرخ مهدی پور | نوازنده قاوال : جعفر احمدی | نوازنده  بالابان : جلیل حمیدی

تومبا ،قوشا ناقارا و تمپو :ناصر تقی پور تبریزی | سرپرست گروه ، تنظیم قطعات : چنگیز مهدی پور

قطعات البوم : اینجه گولو / بایات شیراز / نباتی گیرایلی سی /قاراباغ شیکسته سی /  مخمس

طبلی جنگی  کوراغلو /  اکبر گولو / قوشا یاپراق / نخجوان گولو و قربانی

دانلود البوم ترکی عاشیق محبوب خلیلی و چنگیز مهدی پور به نام سالامات قال

آدرس کانال تلگرام دالغا موزیک

http://telegram.me/dalghamusic

www.dalghamusic.com

156